Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Zadzwoń do nas:

91 488 21 12

logo

Mariana Rapackiego 8A

71-467 Szczecin

Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów gospodarczych

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą szereg wyzwań dla przedsiębiorcy. Musi on między innymi dbać o płynność obrotu w swoim przedsiębiorstwie, o wizerunek firmy, a także utrzymywać dobre relacje z kontrahentami, przy jednoczesnym uwzględnianiu swoich interesów.

Z tych właśnie powodów, w przypadku zaistnienia konfliktu w obszarze współpracy gospodarczej mediacja znajduje kapitalne zastosowanie. Pozwala na ugodowe zakończenie sporu, chroniąc interesy obu stron i umożliwiając im dalszą współpracę.

Uczestnikami postępowania mediacyjnego mogą być przedsiębiorcy, będący stronami postępowania sądowego (powód i pozwany), lub stronami sporu, który nie został jeszcze skierowany do rozstrzygnięcia przez sąd. W trakcie mediacji strony, w obecności mediatora, przedstawiają swoje stanowiska oraz propozycje zakończenia sporu, a następnie wspólnie wypracowują najlepsze dla każdej z nich rozwiązanie.

W przypadku mediacji gospodarczych, jedna z fundamentalnych zasad mediacji – zasada poufności, jest szczególnie ceniona przez jej uczestników. Mediator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy; nie może występować jako świadek w ewentualnym procesie sądowym, który dotyczyłby przedmiotu prowadzonej prze niego mediacji (poza hipotetycznymi sytuacjami, kiedy sąd – na zgodny wniosek obu stron – zwolniłby go z tajemnicy).

W jakich sprawach mediacje w biznesie znajdują najczęściej zastosowanie?

Przeprowadza się je w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, między innymi:

  • o zapłatę
  • wykonanie umów
  • ustalenie odszkodowań, roszczeń wspólników i akcjonariuszy
  • ustalanie obowiązków w ramach umowy konsorcjum.

Mediacje w biznesie nie są jednak dopuszczalne w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Mediacja nie może także być przeprowadzona, jeżeli którykolwiek z przedsiębiorców pozostających w sporze odmówi w niej udziału.

Zalety mediacji w sprawach gospodarczych:

  • Pozwala na wypracowanie rozstrzygnięć, satysfakcjonujących dla każdej ze stron, z zachowaniem ich autonomii umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu.
  • Pozwala na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy i na ewentualną dalszą współpracę między kontrahentami.
  • Gwarantuje poufność, co umożliwia zachowanie tajemnicy handlowej.- znacząco zwiększa prawdopodobieństwo realizacji ugód.

 

Źródło: bezkonfliktu.pl

Comments are closed.