Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Zadzwoń do nas:

91 488 21 12

logo

Mariana Rapackiego 8A

71-467 Szczecin

Informacje o projekcie

Projekt „Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji: ZCAM” dofinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym główną koordynacją i realizacją zajmuje się Północny Związek Pracodawców z siedzibą w Szczecinie w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Wartość projektu: 1 170 674,01 zł,

w tym środki europejskie 986 644,06 zł.

Celem projektu jest podniesienie efektywności usług publicznych w woj. zachodniopomorskim w zakresie jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji spraw gospodarczych w terminie od 01.04.2018r do 31.10.2019r. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celu POWER poprzez zapewnienie instytucjonalnego wymiaru zadań w zakresie funkcjonowania ZCAM oraz podniesienie potencjału kadr wymiaru sprawiedliwości oraz środowiska mediatorów.

W ramach projektu będą podejmowane postępowania mediacyjne w sprawach gospodarczych, prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych oraz paneli grupujących interesariuszy mediacji. Działania projektowe podniosą świadomość i wiedzę na temat polubownego rozwiązywania sporów i zwiększą ilość prowadzonych mediacji w sprawach gospodarczych w woj. zachodniopomorskim. Szkolenia z wzmocnią kompetencje uczestników projektu w zakresie mediacji, które zostaną zweryfikowane poprzez odniesienie się do następujących etapów:

I Etap – zakres

II Etap – wzorzec

III Etap – ocena

IV Etap – porównanie

Przeprowadzone spotkania – panele dyskusyjne angażujące interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych pozwolą na zidentyfikowanie barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań województwa zachodniopomorskiego.

Grupą docelową do jakiej jest skierowany projekt tworzą interesariusze mediacji w sprawach gospodarczych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Grupę tworzą mediatorzy i pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości tj. sędziowie, referendarze, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy i asystenci prokuratorów.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji – 1 centrum.
  2. Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego – 72 osób;
  3. Liczba mediatorów, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego – 36 osób;
  4. Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego – 80 osób
  5. Liczba mediatorów, którzy otrzymali wsparcie szkoleniowe lub uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu prowadzenia mediacji gospodarczych – 40 osób,
  6. Liczba przeprowadzonych postępowań mediacyjnych w okresie 12 miesięcy funkcjonowania ZCAM – 28 mediacji
  7. Liczba zorganizowanych paneli dyskusyjnych angażujących interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych – 4 panele