Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Zadzwoń do nas:

91 488 21 12

logo

Mariana Rapackiego 8A

71-467 Szczecin

nowe terminy szkoleń

SZKOLENIA

W ramach projektu „Zachodniopomorskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji: ZCAM”

Nowe terminy wkrótce

Panel dyskusyjny

Mediacja gospodarcza
w praktyce

szybka pomoc 5 dni w tygodniu

Mediacje i rozwiązywanie
konfliktów

Zaoszczędź czas i pieniądze — mediacja pomaga szybciej
rozwiązać spór i jest tańsza niż postępowanie sądowe.

szybka pomoc 5 dni w tygodniu

Mediacje gospodarcze

Mediacja to próba doprowadzenia do rozwiązania konfliktu
poprzez negocjacje prowadzone przy udziale osoby neutralnej

Witaj w Centrum Mediacji i Arbitrażu ZCAM

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto?

Zaoszczędź czas i pieniądze — mediacja pomaga szybciej rozwiązać spór i jest tańsza niż postępowanie sądowe. Jest lepsza niż najlepszy wyrok, bo zmusza ludzi do porozumienia, wygaszając konflikty, na nowo kształtuje relację zwaśnionych stron. Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji powstało, aby pomagać przedsiębiorcom oraz innym podmiotom w polubownym rozwiązywaniu sporów.

Zakres usług

Jak możemy Państwu pomóc?

Aby dowiedzieć się jak możemy Ci pomóc, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta lub przyjdź do naszej siedziby.

Mediacje gospodarcze

prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w zakresie rozwiązywania konfliktów dotyczących m.in. sporów o zapłatę.

Mediacje cywilne

mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, a podmiotami gospodarczymi lub innymi m.in. o podział majątku.

Mediacje społeczne

dotyczą konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi np. spory sąsiedzkie, konflikty pomiędzy mieszkańcami, a instytucją publiczną.

Mediacje rodzinne

pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi.

Mediacje karne

dotyczą relacji pomiędzy ofiarą, a sprawcą, który działał na szkodę ofiary. Ideą jest naprawienie wyrządzonej szkody przez sprawcę.

Mediacje z prawa pracy

mediacje prowadzone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w zakresie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie

Mediacje są lepsze niż najlepszy wyrok, bo skłaniają ludzi do porozumienia, wygaszają konflikty,
na nowo kształtują relację zwaśnionych stron.

30

Czas trwania sporu w dniach
w przypadku mediacji

730

Mniej więcej tyle dni potrzeba
do zakończenia sporu w sądzie

80%

Mniejsze koszty
w przypadku mediacji

Nasz blog

Czytelnia

Paweł i Gaweł w jednym stali domu - czyli o mediacji i rozwiązywaniu sporów

Źródło: Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW

Kontynuuj czytanie
cze
12

Medal europejski dla Prezydenta Północnego Związku Pracodawców

Dziś w siedzibie BCC w Warszawie wśród 78 lauretatów XXX Edycji Medalu Europejskiego, Prezydent Północnego Związku Pracodawców, Grzegorz Szczerski odebrał Medal Europejski. Swoje gratulacje laureatom…

Kontynuuj czytanie
Zobacz więcej
Faq

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się mediacja od arbitrażu?

Są to dwa sposoby alternatywnego rozwiązywania sporów cywilnych, jednak występują między nimi zasadnicze różnice.

W mediacji ustalają kwestie sporne i wypracowują wspólne stanowisko co do rozwiązania sporu, którego efektem jest ugoda zatwierdzana przez sąd, natomiast w arbitrażu strony uzyskują wiążące dla siebie rozstrzygnięcie wypracowane przez osobę trzecią (osoby trzecie).

Mediator pełni wobec stron postępowania rolę pomocniczą, wspierając je w wypracowaniu ugody na zasadach, które one samodzielnie kształtują, natomiast arbiter (arbitrzy), co prawda orzeka w postępowaniu na zasadach zaakceptowanych przez strony, ale jednak jest „gospodarzem” postępowania, wpływając na jego sprawność i sposób prowadzenia, a wreszcie również na wydanie wyroku.

Mediator osiąga cel swojego działania, jeśli zostanie wypracowana ugoda akceptowana przez obie strony, natomiast rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego nie musi zyskać akceptacji stron, ponieważ ma charakter arbitralny.

Mediacja ma charakter uniwersalny, natomiast w przypadku arbitrażu ustawodawca wyłącza możliwość rozstrzygania sporów alimentacyjnych, nie można również zastosować go jako sposobu wypracowania rozwiązań dotyczących spraw rodzinnych (np. w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, etc.).

Czy mediator może narzucić stronom treść ugody?

Mediator nie ma żadnych uprawnień władczych wobec stron sporu. Ma on tylko wspierać strony w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania sporów, a w obecnym stanie prawnym może również, jeśli strony sobie tego życzą, wypracować projekty rozwiązań. Jednak w każdym przypadku to strony akceptują albo odrzucają postanowienia ugody. Nie ma możliwości zawarcia ugody w sytuacji, gdy strony nie są zadowolone z wypracowanych propozycji.

Czy postępowanie mediacyjne podlega utrwaleniu?

Postępowanie mediacyjne, zarówno co do swego zaistnienia, jak i przebiegu, jest poufne, a więc nie może być przedmiotem analiz i rozważań w innym postępowaniu, zwłaszcza w toku postępowania sądowego. Tajemnica mediacji, w tym zakaz powoływania mediatora jako świadka co do faktów, o których powziął informację w związku z postępowaniem mediacyjnym (chyba że obie strony wyrażą na to zgodę), mają gwarantować stronom poczucie bezpieczeństwa i swobodę wypowiedzi. Z tego względu utrwalanie przebiegu postępowania mediacyjnego nie jest stosowane.

Czy ugoda zawarta przed mediatorem ma takie skutki jak wyrok sądu? Czy mogę z nią iść do komornika w celu wszczęcia egzekucji sądowej?

Ugoda zawarta przed mediatorem podlega zatwierdzeniu przez sąd. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności, co pozwala od razu złożyć wniosek do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji na jego podstawie.

Kto spisuje ugodę zawartą przed mediatorem?

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół sporządza i podpisuje mediator.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody mediator składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej. Natomiast w razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

Zobacz FAQ
Kontakt z nami

Zobacz jak dojechać do ZCAM

W nagłych sytuacjach oferujemy pomoc 24/7 dla naszych Klientów.

Informacja w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,
z uwagi na koronawirusa pracujemy zdalnie. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

tel. 91 488 21 12

kom. 509 039 788

Nowa radiowa reklama Zachodniopomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji - Posłuchaj!