Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Zadzwoń do nas:

91 488 21 12

logo

Mariana Rapackiego 8A

71-467 Szczecin

10:00 - 16:00

Pon - Pt

Klauzula informacyjna

ZCAM - informacje

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (dalej ZCAM).

Dane kontaktowe ZCAM znajdują się na stronie internetowej zcam.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania stosunku prawnego związanych z zakresem działania ZCAM co do usług szkoleniowych, prowadzenia postępowań arbitrażowych oraz postępowań mediacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem stosunku prawnego dotyczącego obsługi związanej z kompleksowym świadczeniem usług i działalności ZCAM zgodnej z jego statutem.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. W przypadku postępowania arbitrażowego oraz postępowania mediacyjnego są to również dane otrzymane od podmiotu, z którym pozostajecie Państwo w sporze.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez podmiot pozostający z Państwem w sporze.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. wykonania ciążących na ZCAM obowiązków prawnych, np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, przechowywania akt prowadzonych spraw arbitrażowych i mediacyjnych;
 3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im −  przez  czas trwania  umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich  postępowań;
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Dane osobowe przechowywane jedynie dla celów przesyłania informacji oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Państwa dane przekazujemy innym osobom oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ZCAM, uczestniczącym w wykonywaniu jego czynności:

 1. pracownikom ZCAM i innym podmiotom świadczącym na rzecz ZCAM usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. mediatorom, wykładowcom),
 2. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne ZCAM lub udostępniającym ZCAM narzędzia teleinformatyczne,
 3. podmiotom świadczącym ZCAM usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 4. innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możliwość cofnięcia zgody nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez podmiot pozostający z Państwem w sporze.

Mogą Państwo złożyć do ZCAM wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych,
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na serwisach internetowych ZCAM,
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez ZCAM danych oraz o kopię danych),
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa.

W   szczególnych   sytuacjach   mogą   Państwo   w   dowolnym momencie   wnieść   sprzeciw   wobec   przetwarzania   przez ZCAM Państwa danych osobowych,  jeśli  podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes ZCAM lub interes  publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, ZCAM nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także przez osobę trzecią pozostającą z Państwem w sporze, jeśli przetwarzanie obejmuje postępowanie arbitrażowe lub mediacyjne.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych